Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Odszkodowania za wyrządzone w gospodarstwie szkody przez bobry

 

Za szkody wyrządzone przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim odpowiada Skarb Państwa w imieniu, którego działa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (art. 126 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody –  t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) 

W przypadku wystąpienia szkód wyrządzonych przez bobry, w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim na terenie Gminy Komarów-Osada, niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody powodującej ograniczenie lub uniemożliwienie wykonania zabiegów agrotechnicznych, właściciel gospodarstwa, indywidualnie, na wniosek może zwrócić się do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu, ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość o oszacowanie szkód i wypłatę odszkodowania.

Wniosek o oszacowanie szkód i wypłatę odszkodowania powinien zawierać:

-         dane poszkodowanego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego),

-         dokładny opis powstałej szkody (m.in. czy szkoda dotyczy ściętych, uszkodzonych drzew, krzewów, nor bobrowych, zalanych gruntów),

-         lokalizację (nr ewidencyjny działki, obręb),

-         ewentualnie informację czy do działki objętej szkodą pobierane są dopłaty z ARiMR .

Do wniosku należy dołączyć:

-         kopię nakazu płatniczego,

-         kopię aktualnego wypisu z ewidencji gruntów,

-         mapkę z zaznaczeniem lokalizacji szkody (z zaznaczeniem działek, których szkoda dotyczy),

-         może być dołączona dokumentacja fotograficzna,

-         w przypadku gdy działka na terenie której wystąpiła szkoda stanowi współwłasność do wniosku należy dołączyć zgodę (oświadczenia) wszystkich współwłaścicieli do działania w ich imieniu i wypłaty odszkodowania.

 

  

ZEZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ TAMY

     

Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody – ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz 1220 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić na rozbiórkę tamy bobrów. W związku z powyższym właściciel gospodarstwa na terenie, którego doszło do przetamowania, spowodowanego spiętrzeniem wody przez bobry może wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin o wydanie zezwolenia na rozbiórkę tamy.

Wniosek o wydanie zezwolenia na rozbiórkę tamy powinien zawierać:

1.      imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy,

2.      cel wykonania wnioskowanych czynności,

3.      opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie,

4.      nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania, w języku łacińskim i polskim,

5.      liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do ustalenia,

6.      wskazanie sposobu, metody wykonania innych czynności, na które może być wydane zezwolenie, a także miejsca i czasu wykonania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń,

Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego wypisu z ewidencji gruntów, oraz mapkę z zaznaczeniem lokalizacji.

 

 

Bóbr europejski (Castor fiber) objęty jest ochroną prawną!

Samowolne niszczenie tam i żeremi bobrów jest zabronione!

 

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30